Chceš dostávať notifikácie aj na tomto zariadení?
Späť na úvod

Podmienky pre používateľov webovej stránky

Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky


1 Základné ustanovenia


1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky je: REFRESHER, s.r.o., sídlo: Bratislavská 66/82, 931 01 Šamorín, IČO: 46 930 582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30922/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“, "Refresher"). Prevádzkovateľ nie je majiteľom ochrannej známky „refresher“; nie je držiteľom doménového mena „refresher.sk“, nie je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku titulom dohody uzavretej medzi majiteľom ochrannej známky, držiteľom doménového mena, nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov a Prevádzkovateľom (ďalej len „dohoda“). Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu a preberá zodpovednosť za webovú stránku počas trvania platnosti dohody.

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.refresher.sk (ďalej len „Užívateľ“).


2 Webová stránka


2.1 Webová stránka refresher.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.


2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach refresher.sk.


2.3 Aby Užívateľ mohli webovú stránku refresher.sk využívať, musíte najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidla a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie túto Službu využívať.

 

2.3 Registrácia na stránke a poskytované služby sú dostupné užívateľom starším ako 16 rokov. Užívatelia mladší ako 16 rokov služby Refresheru využívať nemôžu.


3 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov


3.1 Prácu s osobnými údajmi, náš prístup a pravidlá máme definované v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

3.2 Registráciou v systéme zákazník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva poskytovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz poskytovateľa, a to na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas dvoch (2) rokov od jeho skončenia. Poskytovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov v bode 3.1.

 
4 Užívateľský obsah


4.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

4.2 Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.


4.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi. Príspevky sú kontrolované, len ak autorom je označený „refresher team, refresher redakcia“.5 Duševné vlastníctvo/autorské práva


5.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka refresher.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.


5.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov vo fóre refresher.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

 

5.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

  • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.
  • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.
  • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.
  • v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majitela autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

 

TASR: Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

 


6 Porušenie autorských práv, alebo iných práv

 

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, nahláste tento obsah na https://refresher.sk/nahlasit-obsah

 


7 Obsah na našich serveroch

 

7.1 Portál refresher.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori a/alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojami prevádzkovateľa portálu refresher.sk a refresher.cz.

 

7.1 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

 


8 Odkazy


8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

8.2 Refresher nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.9 Práva a povinnosti užívateľa


9.1 Užívateľ berie na vedomie, že na refresher.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:
- Propagovať násielie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, - Odosielať príspevky s erotickým obsahom,
- Propagovať detskú pronografiu,
- Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
- Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,
- Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlié správy o treťom subjekte.

 

9.2 Užívateľ má právo svoj používateľský účet zrušiť a vymazať. Vymazanie je možné po prihlásení, na nasledovnej adrese: https://refresher.sk/nastavenia/prihlasovacie-udaje. Po vymazaní budú uchované dáta po dobu, ktorú vyžaduje legislatíva, nie viac ako 2 roky. V prípade otázok alebo špecifických problémov nás kontaktuj na sukromie@refresher.sk. Viac o spracovaní osobných údajov nájdeš v Zásady ochrany osobných údajov.

 

10 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa


10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

10.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvedneých na webovej stránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

 

11 Market

 

11.1 Market, Refresher Market je online platforma poskytujúca priestor na prezentáciu produktov predajcov, dostupná na adrese market.refresher.sk a market.refresher.cz

 

11.2 Na Markete sa môže registrovať ktokoľvek, kto dovŕšil vek 18 rokov a taktiež pridávať produkty.

 

11.3 Na Markete je možné umiestniť nasledovné produkty:

- značkové produkty, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu

- zberateľské produkty, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu

- handmade výrobky

- zaujímavé produkty z pohľadu trendov v móde, technológiach, životnom štýle

- vizuálne atraktívne produkty

 

11.4 Na Market je zakázané umiestňovať nasledovné produkty:

- fakes, fejky, falzifikáty, napodobeniny

- náramne opotrebované predmety

- predmety staršie ako 3 roky, ktoré nemajú zberateľský charakter, alebo nie sú limitovaným módnym prvkom

- škaredé, nekvalitné, amatérske výrobky

 

11.5 Refresher a Administrátorský tím Refresheru si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek inzerát bez upozornenia. Primárne, ak porušuje jeden z bodovo 11.3. a 11.4, alebo ak uzná za vhodné, s cieľom udržania kvalitatívnej úrovne marketu.

 

11.6 Refresher a administrátorský tím Refresheru si vyhradzuje právo zablokovať užívateľov v prípade, ak budú mať negatívne hodnotenie od užívateľov, s ktorými interagujú, ak dojde ku nahláseniu profilov v prípade neprofesionálneho správania sa pri komunikácii alebo predaji produktov, alebo opakovanom porušovaní bodu 11.4..

 

 

12 Súťaže

12.1 Do súťaží na stránke sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov.

12.2 V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa môže zapojiť so súhlasom zákonného zástupcu.

12.3 Osoba, ktorá sa zapojí do súťaží na www.refresher.sk a www.refresher.sk dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.

12.4 Ak to nie je uvedené inak a pravidlá nie sú dostupné na externých úložiskách, pravidlá a podmienky jednotlivých súťaží sú zverejnené na stránkach refresher.sk a refresher.cz, konkrétne na ktorých sa informácia o súťaži opisuje. Vyhradzujeme si právo na zmenu pravidiel a podmienok súťaže pred jej ukončením.

 

13 REFRESHER+ a premiový obsah

Spoplatnená služba REFRESHER+ sa riadi Obchodnými podmienkami a pravidlami pre službu REFRESHER+. Pravidlá sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/obchodne-podmienky-pre-refresher-plus 

 

14 Blogy (od 2.10.2017)

Pravidlá pre sekciu blogov sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/pravidla-refresher-blogov

 

15 REFRESHER Benefity (od 1.4.2019)

Pravidlá pre službu REFRESJER Benefity sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/obchodne-podmienky-refresher-benefity

 

16 Zmena pravidiel


11.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

Domov
Feed
Naj
Hľadať
Viac
Zapni upozornenia a už ti nič neujde!

Chceš vedieť čo sa deje a mať prehľad? Dostávaj upozornenia o najhorúcejších správach na Refresheri.

(Príklady: Horel Notre Dame, Zomrel Mac Miller, Trailer na Avengerov)
(Príklady: Sagan skončil prvý, Nový zákon s vplyvom na moderných ľudí, Dnes nás čaká zatmenie slnka)
Ak chceš, aby sme ti poslali takmer všetky novinky, vyber túto možnosť.
Zatvoriť