Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Späť na úvod

Podmienky pre používateľov webovej stránky

 

Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

(ďalej len „Podmienky“)

 

1      Základné ustanovenia

 

1.1        Prevádzkovateľom webového portálu refresher.sk (ďalej len „Webový portál“) je spoločnosť REFRESHER Media s. r. o., so sídlom na Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 676 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135185/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Webový portál  zahŕňa akékoľvek a všetky webové stránky prevádzkované na a prístupné z Webového portálu. Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a  prevádzku Webového portálu a za obsah uverejnený na Webovom portáli v rozsahu stanovenom týmito Podmienkami.

 

1.2        Užívateľom Webového portálu je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo akokoľvek používa webovú stránku www.refresher.sk (ďalej len „Užívateľ“).

 

2      Webový PORTÁL a registrácia

 

2.1        Webový portál je verejné internetové médium dostupné pre každého prostredníctvom internetu.

 

2.2        Prístup na Webový portál a používanie Webového portálu sa riadi týmito Podmienkami. Vstupom na Webový portál a jeho používaním vyjadruje Užívateľ výslovný súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom používať Webový portál, ak nesúhlasí s týmto Podmienkami.

 

2.3        Užívateľ sa môže na Webovom portáli registrovať a využívať tak funkcie Webového portálu, ktoré sú prístupné výlučne registrovaným Užívateľom. Registrácia na Webovom portáli je dostupná výlučne Užívateľom, ktorí dosiahli aspoň vek 16 rokov. Registrácia na Webového portáli je podmienená súhlasom s vyjadrením vysloveného súhlasu s týmito Podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na: https://refresher.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“).

 

2.4        Registráciou na Webovom portáli podľa bodu 2.3 týchto Podmienok si Používateľ vytvára na Portáli svoj účet (ďalej len „Účet“).

 

2.5        Užívateľ sa zaväzuje pri vytvorení Účtu uviesť pravdivé, úplné a presné informácie. Užívateľ sa zaväzuje, že tieto informácie bude po dobu existencie Účtu udržiavať aktuálne.

 

2.6        Užívateľ má právo kedykoľvek svoj Účet zrušiť a vymazať. Vymazanie Účtu je možné po prihlásení sa na nasledovnej adrese: https://refresher.sk/nastavenia/prihlasovacie-udaje. Po vymazaní Účtu budú dáta Užívateľa uchované len v nevyhnutnej miere a po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

2.7        Užívateľ je zodpovedný za ochranu svojho prihlasovacieho mena a hesla na Účet. V prípade straty prihlasovacích údajov alebo zneužitia Účtu je Užívateľ povinný kontaktovať Prevádzkovateľa za účelom obnovy Účtu alebo zablokovania prístupu na Účet. 

 

2.8        V prípade, ak Užívateľ prenechá Účet tretej osobe, zodpovedá za jej konanie.

 

2.9        Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť Účet, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

3      Užívateľský a iný obsah na portáli

 

3.1        Zriadenie Účtu oprávňuje Užívateľa pridávať na Portál svoj vlastný obsah (ďalej len „Obsah“). Obsah zahŕňa predovšetkým články, komentáre, správy a príspevky vo fóre, ktorých priamym, či nepriamym pôvodcom je Užívateľ.

 

3.2        Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zverejnenia na Portáli. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporúčaním či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka, v rozsahu prípustnom všeobecne záväznými právnymi predpismi, akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom. Názory a postoje vyjadrené Užívateľom nie sú názormi a postojmi Prevádzkovateľa.

 

3.3        Užívateľ nesmie v rámci Obsahu pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to predovšetkým, erotické a pornografické fotografie a videá.

 

3.4        Prevádzkovateľ nekontroluje Obsah. Prevádzkovateľ je zodpovedný a kontroluje len ten obsah na Portáli, ktorého je pôvodcom. Takýto obsah je na Portáli pri mene autora označený prívlastkom „refresher team“ alebo „refresher redakcia“.

 

3.5        V prípade, ak Užívateľ zasiela Obsah Prevádzkovateľovi za účelom jeho zverejnenia na Portáli, Prevádzkovateľ nezodpovedá za a nezaručuje dôvernosť takého Obsahu, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho zverejneniu na Portáli.

 

3.6        Akýkoľvek Obsah, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami môže byť Prevádzkovateľom kedykoľvek bez vysvetlenia z Portálu odstránený.

 

4      Duševné vlastníctvo a autorské práva

 

4.1        Užívateľ je oprávnený pridávať na Webový portál výlučne Obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora.

 

4.2        Užívateľ prehlasuje a zaväzuje sa, že pri pridávaní Obsahu na Webový portál bude dodržiavať autorské práva, a to konkrétne:

 

4.2.1       nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít;

nebude jednoducho a mechanicky prekladať celý obsah z iných webových lokalít, bez vlastných vstupov;

4.2.2       nepoužije fotografie, ktorých autorské práva nie sú vysporiadané alebo ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, príp. ktoré sú majetkom tlačových agentúr, fotobánk alebo jednotlivcov a na ktorých použitie a zverejnenie na Portáli nemá príslušné povolenie alebo oprávnenie;

v prípade, ak má záujem o použitie fotografií, resp. obrázkov, kontaktuje majiteľa autorských práv so žiadosťou o povolenie ich použitia a zverejnenia na Portáli. Na požiadanie Prevádzkovateľa Prevádzkovateľovi preukáže oprávnenie zverejniť svoj Obsah na Portáli. 

 

4.3        Užívateľ je plne zodpovedný za porušenie bodov 4.1 a 4.2 týchto Podmienok. V prípade, ak v dôsledku porušenia bodov 4.1 a 4.2 týchto Podmienok Užívateľom vznikne Prevádzkovateľovi akákoľvek škoda, Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Prevádzkovateľovi nahradí všetku škodu (a to najmä skutočnú škodu, ušlý zisk, abstraktný ušlý zisk), nemajetkovú ujmu v peniazoch, a akékoľvek náklady (najmä súdne, správne poplatky, poplatky za služby právnych a iných odborných poradcov a iné), ktoré v tomto dôsledku Prevádzkovateľovi vzniknú.

 

4.4        Užívateľ pridaním Obsahu na Webový portál udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, vecne a geograficky neobmedzenú licenciu k Obsahu (ďalej len „Licencia“). Licenciu Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi na všetky spôsoby použitia Obsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Užívateľ zároveň udelením Licencie dáva Prevádzkovateľovi súhlas na udelenie sublicencie tretej osobe a na postúpenie Licencie na tretiu osobu. Licencia je Užívateľom neodvolateľná po dobu, po ktorú sa Obsah nachádza na Webovom portáli (teda nebol Užívateľom ani Prevádzkovateľom z Webového portálu odstránený).

 

4.5        Užívateľ alebo akákoľvek tretia osoba môže Prevádzkovateľovi nahlásiť obsah nachádzajúci sa na Portáli, ktorý porušuje jeho práva alebo práva inej osoby, a to na nasledovnom odkaze: https://refresher.sk/nahlasit-obsah. Pri nahlásení obsahu podľa predchádzajúcej vety je potrebné Prevádzkovateľovi predložiť všetky relevantné a vierohodné informácie a podklady, ktoré preukazujú, že konkrétny obsah na Webovom portáli porušuje autorské alebo iné práva tretích osôb.

 

5      Obsah tretích strán

 

5.1        Webový portál môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo vložené časti stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad Youtube videá), ktoré sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu (ďalej len „Obsah tretích strán“).

 

5.2        Za Obsah tretích strán sú pre účely týchto Podmienok považované aj reklamy alebo akákoľvek inzercia 

 

5.3        Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za Obsah tretích strán, či už priamo vložený (embednutý) na Webovom portáli alebo sprístupnený na Webovom portáli prostredníctvom odkazov. Sprístupnenie a publikovanie Obsahu tretích strán na Webovom portáli realizuje Užívateľ na vlastné riziko a vzťahujú sa naň rovnaké pravidlá ako na Obsah, vrátane článku 4 týchto Podmienok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za a negarantuje prípadnú nedostupnosť alebo kvalitu Obsahu tretích strán. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

 

6      Práva a povinnosti užívateľa

 

6.1        Užívateľ berie na vedomie a zaväzuje sa, že Obsah, ktorý zverejňuje na Webovom portáli nesmie:

 

6.1.1       Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

Mať erotický charakter;

6.1.2       Propagovať detskú pornografiu;

Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

6.1.3       Využívať priamo alebo skrytou formou Webový portál na reklamu tretej strany; a

Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte.

 

6.2        V prípade akýchkoľvek otázok alebo špecifických problémov je Užívateľ oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa na [email protected].

 

7      Zodpovednosť prevádzkovateľa

 

7.1        Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním Webového portálu, resp. akýchkoľvek služieb alebo funkcionalít Webového portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Užívateľovi neodborným použitím Účtu samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov Užívateľa k Účtu. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácii uvedených na Webovom portáli.

 

7.2        Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť Webového portálu, ani za jeho kompatibilitu s akýmkoľvek softvérom.

 

7.3        Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky vo vzťahu k funkcionalitám Webového portálu a nezodpovedá za akékoľvek vady Webového portálu.

 

8      Refresher Market

 

8.1        Refresher Market je online platforma poskytujúca priestor na prezentáciu produktov Užívateľov, dostupná na adrese market.refresher.sk a market.refresher.cz (ďalej len „Market“).

 

8.2        Na Markete sa môže registrovať akýkoľvek Užívateľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov (ďalej len „Registrovaný užívateľ Marketu“).

 

8.3        Prevádzkovateť na Markete neponúka žiadne vlastné produkty na predaj ani neponúka žiadne služby Užívateľom alebo tretím osobám. Akékoľvek platby týkajúce sa produktov nachádzajúcich sa na Markete sú realizované mimo Webového portálu, pričom Prevádzkovateľ takéto platby nesprostredkováva ani na nich iným spôsobom neparticipuje.

 

8.4        Registrovaný užívateľ Marketu je oprávnený na Markete umiestniť nasledovné produkty:

8.4.1       značkové produkty, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu;

zberateľské produkty, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu;

8.4.2       handmade výrobky;

zaujímavé produkty z pohľadu trendov v móde, technológiách alebo životnom štýle; alebo

8.4.3       vizuálne atraktívne produkty.

 

8.5        Na Markete je zakázané umiestňovať nasledovné produkty:

 

8.5.1       fejky, falzifikáty, napodobeniny;

výrazne opotrebované predmety;

8.5.2       predmety staršie ako 3 roky, ktoré nemajú zberateľský charakter alebo nie sú limitovaným módnym prvkom; alebo

škaredé, nekvalitné, amatérske výrobky.

 

8.6        Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť, či produkty pridané na Market Registrovaným užívateľom Marketu spĺňajú kritériá uvedené v bodoch 8.4 a 8.5 Podmienok a v nadväznosti na také posúdenie odstrániť inzerát na akýkoľvek produkt bez upozornenia. Prevádzkovateľ môže odstrániť produkt z Marketu aj v prípade, ak tak uzná za vhodné za účelom udržania kvalitatívnej úrovne Marketu.

 

8.7        Posúdenie produktov podľa bodu 8.6 týchto Podmienok nie je povinnosťou Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zároveň nijakým spôsobom negarantuje, a ani neprehlasuje, že produkty na Markete, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli Prevádzkovateľom už posúdené, majú akékoľvek vlastnosti alebo že spĺňajú kritériá podľa bodu 8.4 týchto Podmienok.

 

8.8        Prevádzkovateľ nie je povinný odstránenie produktu z Marketu nijakým spôsobom Registrovanému užívateľovi Marketu odôvodňovať.

 

8.9        Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať Registrovaného užívateľa Marketu v prípade, ak bude mať negatívne hodnotenie od Užívateľov, resp. ostatných Registrovaných užívateľov Marketu, s ktorými interaguje, a to predovšetkým ak dôjde k nahláseniu jeho profilu v prípade neprofesionálneho správania sa pri komunikácii alebo pri predaji produktov, alebo pri opakovanom porušovaní bodu 8.5 týchto Podmienok.

 

9      Súťaže

 

9.1        Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na Webovom portáli organizovať súťaže (každá taká súťaž jednotlivo ako „Súťaž“).

 

9.2        Do Súťaže sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov.

 

9.3        Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zapojiť so Súťaže len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať preukázanie udelenia takéhoto súhlasu od osoby mladšej ako 18 rokov.

 

9.4        Osoba, ktorá sa zapojí do Súťaže dáva súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytne za účelom zapojenia sa do Súťaže.

 

9.5        Podrobné podmienky každej súťaže sú uvedené v príslušných pravidlách Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Pravidlá sú dostupné na Webovom portáli alebo na externých úložiskách. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel pred ukončením Súťaže, pričom takúto zmenu zverejní rovnakým spôsobom, ako boli zverejnené Pravidlá.

 

10    Komunikácia

 

10.1     Akákoľvek komunikácia medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná.

 

10.2     Komunikácia e-mailom sa považuje za písomnú komunikáciu.

 

10.3     Užívateľ komunikuje s Prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailových adries uvedených v týchto Podmienkach.

 

10.4     Prevádzkovateľ komunikuje s Užívateľom prostredníctvom e-mailu alebo iných kontaktných údajov, ktoré mu boli Užívateľom poskytnuté, či už pri registrácii na Webovom portáli alebo pri kontaktovaní Prevádzkovateľa.

 

10.5     Pre doručovanie prostredníctvom e-mailu platí, že e-mail sa považuje za doručený na nasledovný pracovný deň po jeho odoslaní, ak (i) odosielateľovi e-mailu neprišla správa o nemožnosti doručenia elektronickej pošty, alebo ak (ii) príjemca e-mailu nepreukáže, že k doručeniu nedošlo.

 

11    Osobitné podmienky

 

11.1     Podmienky a pravidlá spracúvania osobných údajov Užívateľov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

11.2     Spoplatnená služba REFRESHER+ sa okrem týchto Podmienok riadi osobitnými pravidlami „Obchodné podmienky a pravidlá pre službu REFRESHER+“, ktoré sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/obchodne-podmienky-pre-refresher-plus. V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a Obchodnými podmienkami a pravidlami pre službu REFRESHER+, majú Obchodné podmienky a pravidlá pre službu REFRESHER+ prednosť.

 

11.3     Pridávanie blogov ako súčasť Obsahu sa okrem týchto Podmienok riadi aj pravidlami pre sekciu blogov, ktoré sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/pravidla-refresher-blogov.

 

11.4     Služba REFRESHER Benefity sa okrem týchto Podmienok riadi osobitnými pravidlami „Obchodné podmienky REFRESHER Benefity“, ktoré sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/obchodne-podmienky-refresher-benefity. V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a Obchodnými podmienkami REFRESHER Benefity, majú Obchodné podmienky REFRESHER Benefity prednosť.

 

12    Záverečné ustanovenia

 

12.1     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, a to bez súhlasu Užívateľov. V takom prípade Prevádzkovateľ zverejní nové úplné znenie Podmienok na Webovej stránke, ktoré v plnej miere nahrádza predchádzajúcu verziu Podmienok, a ktoré je účinné od dátumu účinnosti uvedeného v novej verzii Podmienok, nie však skôr ako 14 dní po dni zverejnenia novej verzie Podmienok (ďalej len „Deň účinnosti“).

 

12.2     Ak Užívateľ pokračuje vo využívaní Webového portálu a jeho služieb aj po Dni účinnosti, tak s novým znením Podmienok bez výhrad súhlasí.

 

12.3     Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby dostupné na Webovom portáli.

 

12.4     Na používanie Webového portálu nie je právny nárok.

 

12.5     Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok vo vymedzenom rozsahu stane neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v celom rozsahu.

 

12.6     Tieto Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

 

12.7     Toto znenie Podmienok je účinné od dňa 24.10.2022.