Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Späť na úvod

Obchodné podmienky REFRESHER Benefity

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Spoločnosť REFRESHER (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Refresher“) prevádzkuje službu REFRESHER+ (ďalej len „Služba“ alebo „REFRESHER +“) na internetových stránkach refresher.sk a refresher.cz (ďalej len „Stránky“), ktorá umožňuje Užívateľom s predplatenou Službou využívať benefity spojené so Službou. Služba je dostupná len pre fyzické osoby.

 

1.2 V rámci benefitov spojených so Službou Prevádzkovateľ sprostredkuje pre Užívateľov s predplatenou Službou ponuku zľavových kupónov/voucherov na nákup tovaru a/alebo služby (ďalej len „Benefity“) od tretej osoby - partnera Prevádzkovateľa (ďalej len „Partner“) prostredníctvom Stránok Prevádzkovateľa. Zľavový kupón/voucher Benefitu predstavuje potvrdenie o práve Užívateľa voči Partnerovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za tovar/službu odpočítal od konečnej ceny za tovar/službu sumu a/alebo percento z celkovej ceny za tovar/službu uvedené v Benefite alebo poskytol inú výhodu uvedenú v Benefite, a to za podmienok uvedených v Benefite, pričom tento môže Užívateľ Partnerovi predložiť len v elektronickej  podobe.

 

1.3 Tieto podmienky predstavujú návrh Prevádzkovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) určený Užívateľovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na Stránkach a prijatím podmienok poskytovania Služby kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile alebo prihlasovací link v e-maile existujúceho Užívateľa prijme Užívateľ návrh Prevádzkovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní Služby v zmysle týchto podmienok (ďalej aj ako „zmluva“).

 

1.4 Na práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa a vzťahy medzi nimi sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Podmienok pre používateľov webovej stránky (Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky) uverejnené na Stránkach Prevádzkovateľa (ďalej len „Podmienky“).

 

1.5 Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok sú aj prílohy a dodatočné samostatné časti Podmienok, týkajúce sa napr. služby REFRESHER +, ochrany osobných údajov, cookies a pod.

 

  1. Kredity

 

2.1 Užívateľ pri predplatení Služby Štandard a Premium a každom predĺžení predplatného obdrží od Prevádzkovateľa určitý počet kreditov v elektronickej forme v závislosti od dĺžky predplateného obdobia. Ku Službe Light neprislúchajú kredity, pri využití akcie, inej zľavy alebo zľavového kupóna neprislúchajú kredity a v prípade 100% zľavy môžu ale nemusia byť dostupné Benefity.

 

2.2 Okrem toho si Užívateľ zároveň môže dokúpiť ďalšie kredity za cenu uvedenú na Stránkach Prevádzkovateľa. Cena je uvedená v mene EUR vrátane DPH pre domenu refresher.sk a v mene CZK bez DPH s prenesenou daňovou povinnosťou pre domenu refresher.cz.

 

2.3 Cena za kredity môže byť uhradená prostredníctvom preddefinovanej platobnej brány využitím platobných alebo kreditných kariet, služby PayPal, alebo iným spôsobom umožneným Prevádzkovateľom uvedeným na jeho Stránkach.

 

2.4 Kredity sú Užívateľovi poskytnuté najneskôr do 24 hodín po pripísaní ceny za ne na bankový účet Prevádzkovateľa alebo po zaevidovaní platby ceny za ne v systéme platobnej brány.

 

2.5 Užívateľ je považovaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od kúpy kreditov na emailovú adresu [email protected]. V takom prípade je Užívateľovi po zaplatení ceny kreditov doručená elektronická faktúra na jeho registračný e-mail, s čím Užívateľ súhlasí. V prípade neposkytnutia uvedených údajov v uvedenej lehote nie je Užívateľ považovaný za zdaniteľnú osobu a Prevádzkovateľ za kredity nie je povinný vyhotoviť Užívateľovi podľa 71 ods. 1 zákona o DPH faktúru.

 

2.6 Ďalšie kredity (okrem kreditov za predplatné a kreditov zakúpených) môžu byť poskytnuté Užívateľovi zo strany Prevádzkovateľa aj bezodplatne („voľné kredity“). Poskytnutie týchto voľných kreditov je na výslovnej ľubovôli Prevádzkovateľa, pričom Užívateľ na ne nemá žiadny právny nárok. Užívateľ berie na vedomie, že tak ako je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť Užívateľovi kedykoľvek ľubovoľné množstvo kreditov (napr. za aktívne pôsobenie Užívateľa na Stránkach), tak je oprávnený kedykoľvek ľubovoľné množstvo týchto voľných kreditov Užívateľovi odobrať (napr. za porušenie Podmienok).

 

  1. Benefity

 

3.1 Prevázkovateľ zverejňuje na Stránkach ponuky na Benefity, ktoré si Užívateľ môže obstarať za kredity. Ponuka Benefitu je aktívna jej zverejnením na Stránkach. Trvanie ponuky, t.j. možnosti obstarať si Benefit, je stanovené dohodou medzi Prevádzkovateľom a Partnerom.

 

3.2 Benefit neposkytuje Prevádzkovateľ, ale Partner uvedený v popise konkrétneho Benefitu, Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom ponuky Benefitov poskytnutých Partnermi, pričom Prevádzkovateľ má s konkrétnym Partnerom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie ponuky Benefitov, v ktorom Partner akceptuje sprostredkovanie ponuky Benefitov prostredníctvom Stránok. Partner sa voči Prevádzkovateľovi zaviazal, že bude akceptovať Užívateľmi predložené Benefity pri nákupe tovaru/služby. Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru/služby pri predložení Benefitu budú realizované medzi Užívateľom a Partnerom bez zapojenia Prevádzkovateľa.

 

3.3 Benefit uvedený na Stránkach obsahuje najmä identifikačné údaje Partnera, popis tovaru/služby Partnera, hodnotu Benefitu, cenu Benefitu, percento zľavy, platobné podmienky, dobu platnosti Benefitu a podmienky použitia Benefitu.

 

3.4 Ak je v ponuke Benefitov uvedené, že pre obstaranie Benefitu je okrem použitia kreditov potrebné splnenie ďalších podmienok (napr. dĺžka neprerušovaného predplateného obdobia), Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že na obstaranie Benefitu nepostačuje použitie kreditov, ale je potrebné tiež splnenie uvedených podmienok.

 

3.4 Každý zľavový kupón/voucher Benefitu je unikátny, neprenosný a viaže sa výlučne ku konkrétnemu Užívateľovi.

 

  1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa

 

4.1 Prevádzkovateľ po použití kreditu Užívateľom na obstaranie Benefitu, doručí do účtu Užívateľa zľavový kupón/voucher k uvedenému Benefitu. Zľavový kupón/voucher (v tlačenej podobe resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Benefitu.

 

4.2 Užívateľ je oprávnený použiť Benefit iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke Benefitu, v zľavovom kupóne/voucheri k nemu a prípadne v inštrukciách doručených Užívateľovi spolu so zľavovým kupónom/voucherom. Doba platnosti Benefitu je vždy priamo uvedená v ponuke Benefitu alebo na zľavovom kupóne/voucheri.

 

4.3 Ak je v Benefite uvedená potreba ďalších dojednaní medzi Partnerom a Užívateľom (napr. dojednanie času prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby a pod.) pre využitie Benefitu, Užívateľ sa zaväzuje dohodnúť si spôsobom uvedeným v ponuke Benefitu alebo v zľavovom kupóne/voucheri tieto ďalšie dojednania a podmienky na využitie Benefitu u Partnera.

 

4.4 Užívateľ môže kredity použiť na obstaranie si Benefitov dostupných na Stránkach. Užívateľ nie je povinný kredity a/alebo Benefity použiť, avšak Prevádzkovateľ má nárok na cenu za kredity bez ohľadu na to, či Užívateľ kredity a/alebo Benefity skutočne použil a bez ohľadu na rozsah ich použitia. Cena za nepoužité kredity a/alebo nevyužité Benefity sa nevracia.

 

4.5 Užívateľ môže použiť ľubovoľný počet kreditov, ktorými disponuje, na obstaranie ľubovoľného množstva a druhov Benefitov, pokiaľ nie je v konkrétnom Benefite alebo na Stránkach uvedené inak. Benefit je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ nie je v Benefite uvedené inak alebo Prevádzkovateľ neurčí inak.

 

4.6 Benefity nie je možné kombinovať u jedného Partnera, pokiaľ nie je uvedené v Benefite alebo na Stránkach inak.

 

4.7 Záväzky vyplývajúce z obstarania Benefitu sa považujú za splnené poskytnutím tovaru/služby zo strany Partnera Užívateľovi s využitím Benefitu alebo neuplatnením Benefitu zo strany Užívateľa počas platnosti Benefitu.

 

4.8 Užívateľ berie na vedomie, že Partner je oprávnený kedykoľvek ukončiť ponuku Benefitu, ako aj kedykoľvek zmeniť cenu Benefitu alebo podmienky v ňom uvedené, pričom podmienky uvedené v Benefite v čase jeho obstarania už nie je možné meniť.

 

4.9 Po uplynutí doby platnosti Benefitu stráca Užívateľ nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Benefitu bez náhrady a bez nároku na vrátenie kreditov použitých na obstaranie Benefitu alebo zaplatenej ceny / predplatného za kredity.

 

4.10 Prevádzkovateľ má právo ponuku Benefitov zo Stránok odstrániť, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v ponuke Benefitov je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má ponuka Benefitov inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak medzičasom Užívateľ obstaral Benefit vo vzťahu k takejto ponuke a zatiaľ ho neuplatil voči Partnerovi, takýto Benefit sa ruší, pričom Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade kredity za zrušený a neuplatnený Benefit mu budú Prevádzkovateľom vrátené na jeho účet na Stránkach.

 

4.11 V prípade zrušenia účtu Užívateľa na Stránkach a/alebo v prípade zrušenia Služby REFRESHER +, neuplatnené kredity a Benefity Užívateľa zanikajú, a to bez náhrady.

 

4.12 Komunikácia Užívateľa s Prevádzkovateľom bude realizovaná výlučne v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailu alebo internej pošty na Stránkach.

 

  1. Vylúčenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 

5.1 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný a neručí za:

  1. a) dodanie a kvalitu a rozsah tovarov/služieb poskytnutých Partnerom Užívateľovi,
  2. b) splnenie práv Užívateľa vyplývajúcich z Benefitu a vyplývajúcich Užívateľovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s obstaraním Benefitu ako aj v súvislosti s dodaním tovaru/služby Partnera,
  3. c) pravdivosť a úplnosť ponuky Benefitu,

pričom za uvedené je zodpovedný priamo Partner poskytujúci Benefit a tovar/služby z Benefitu vyplývajúce.

 

5.2 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ zodpovedá výlučne za riadne a včasné dodanie zľavového kupónu/vouchera Benefitu.

 

5.3 Výber Benefitu je na výslovnej vôli Užívateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu ani škodu, ktorá môže Užívateľovi vzniknúť v súvislosti s Benefitom a/alebo tovarom/službou poskytnutých na jeho základe Partnerom.

 

5.4 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie zľavového kupónu/voucheru a nie je povinný poskytnúť Užívateľovi náhradný kupón/voucher.

 

  1. Reklamačný poriadok

 

6.1 V prípade, ak Užívateľ neobdrží od Prevádzkovateľa kredity za predplatné alebo zakúpené kredity, zľavový kupón/voucher k obstaranému Benefitu alebo ak kupón/voucher obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v ponuke Benefitu, Užívateľ je oprávnený vady reklamovať u Prevádzkovateľa.

 

6.2 Užívateľ je oprávnený reklamovať vady u Prevádzkovateľa v lehote do 14 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] alebo [email protected]. V reklamácii je Užívateľ povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, kedy sa vada vyskytla.

 

6.3 Ak Užívateľ uplatní reklamáciu, je Prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť.

 

6.4 Prevádzkovateľ doručí Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

6.5 O vybavení reklamácie informuje Prevádzkovateľ Užívateľa.

 

6.6 V prípade vád tovaru/služby poskytnutej Partnerom na základe uplatneného Benefitu, je potrebné, aby Užívateľ tieto vady reklamoval priamo u Partnera, ktorý Užívateľovi dodal tovar alebo poskytol službu v zmysle uplatneného Benefitu.

 

6.7 Ak Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamáce alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, takýto Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Užívateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Užívateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  1. Odstúpenie od zmluvy

 

7.1 Užívateľ je oprávnený odstúpiť od kúpy kreditov resp. obstarania Benefitu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa pripísania kreditov na účet Užívateľa resp. doručenia zľavového kupónu/vouchera Benefitu elektronickou formou, pokiaľ kredity resp. kupón/voucher Benefitu nebol použitý. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

7.2 V prípade zľavového kupónu/vouchera, na základe ktorého má byť Užívateľovi poskytnutý tovar/služba pred uplynutím doby na odstúpenie podľa predchádzajúceho ustanovenia, je Užívateľ oprávnený odstúpiť od obstarania Benefitu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku poskytnutia tovaru/služby, čo Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým.

 

7.3 Odstúpenie od zmluvy môže Užívateľ uplatniť cez storno formulár po prihlásení sa do svojho účtu alebo písomne e-mailom na adresu [email protected] alebo [email protected], pričom v správe musia byť identifikované kredity resp. zľavový kupón/voucher k Benefitu, od kúpy resp. obstarania ktorých chce Užívateľ odstúpiť. Užívateľovi bude vrátená platba za kredity resp. kredity za zľavový kupón/voucher späť na účet, z ktorého bola platba evidovaná resp. na účet Užívateľa na Stránkach, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

 

7.4 Užívateľ berie na vedomie, že odstúpením od kúpy kreditov resp. obstarania Benefitu, mu nárok na tieto kredity resp. Benefit zaniká a nemôže ich uplatniť.

 

7.5 V prípade kreditov získaných z predplatného sa odstúpenie od zmluvy riadi ustanoveniami podmienok platných pre službu REFRESHER +.

 

7.6 V prípade voľných kreditov môže Užívateľ od ich darovania zo strany Prevádzkovateľa odstúpiť kedykoľvek na základe e-mailovej žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi, čoho následkom bude strata voľných kreditov, od ktorých darovania Užívateľ odstúpil. Ustanovenia tohto článku podmienok týkajúce sa zakúpených kreditov sa primerane vzťahujú aj na voľné kredity.

 

  1. Záverečné ustanovenia

 

8.1 V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a Prevádzkovateľ sa zaväzuje nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania.

 

8.2 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa, je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27.

 

8.3 Vzťahy Prevádzkovateľa a Užívateľa, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach, sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť Užívateľa), s vylúčením kolíznych noriem.

 

8.4 Tieto podmienky (vrátane cenníka kreditov) je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný Prevádzkovateľ informovať Užívateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 14 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo do užívateľského účtu Užívateľa na Stránkach alebo zverejnením zmeny podmienok na Stránkach. Pokiaľ so zmenou podmienok Užívateľ nesúhlasí, je oprávnený v lehote 14 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi, a to s účinnosťou vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok Užívateľ súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.

 

8.5 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa (telefónne číslo, e-mailová adresa) sú uvedené na Stránkach (onas.refresher.sk, onas.refresher.cz), prípadné sťažnosti alebo podnety nám môžete adresovať na uvedené adresy.

 

8.6 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2019.