Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Späť na úvod

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

1      Základné ustanovenia

1.1        Tieto Zásady sú vypracované spoločnosťou REFRESHER Media s. r. o., so sídlom Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 676 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135185/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

1.2        Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom webového portálu refresher.sk (ďalej len „Webový portál“). Webový portál zahŕňa akékoľvek a všetky webové stránky prevádzkované na a prístupné z Webového portálu.

 

1.3        Účelom týchto Zásad je poskytnutie stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania osobných údajov Užívateľov Webového portálu.

  

1.4        Tieto Zásady sú́ neoddeliteľnou súčasťou Podmienok a je nutné ich čítať a interpretovať spolu s Podmienkami. V prípade rozporu Podmienok a týchto Zásad majú prednosť tieto Zásady.

 

1.5        Tieto Zásady sú vypracované v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR.

 

2      Definície a interpretácia

2.1        Slová s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Zásadách majú nasledovný význam:

 • GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
 • Neregistrovaný užívateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá užíva Webový portál, a ktorá si na Webovom portáli nevytvorila účet (neregistrovala sa) a na účely čl. 7 Zásad aj akákoľvek fyzická osoba, ktorá užíva stránky Prevádzkovateľa na platformách sociálnych sietí;
 • Podmienky sú Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov Webovej stránky, ktoré sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/podmienky-pre-pouzivatelov-webovej-stranky;
 • Registrovaný užívateľ je užívateľ Webového portálu, ktorý si na Webovom portáli vytvoril účet (registroval sa);
 • Užívateľ je Registrovaný užívateľ a/alebo Neregistrovaný užívateľ;
 • Zákon je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov;
 • Zmluva je predovšetkým zmluvný vzťah uzatvorený medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb alebo produktov Prevádzkovateľa Registrovanému užívateľovi a z ktorej Prevádzkovateľovi a aj Registrovanému užívateľovi vyplývajú určité práva a povinnosti. Zmluvou sa rozumie aj registrácia na Webový portál;
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa Užívateľa.

2.2        Užívateľ je dotknutou osobou v zmysle GDPR.

 

3      účely spracúvania osobných údajov

3.1        Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov na nasledovné účely:

 • registrácia na Webovom portáli a vytvorenie účtu na Webovom portáli;
 • využívanie akýchkoľvek služieb a funkcionalít Webového portálu;
 • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v oblasti správy daní, účtovníctva a registratúry;
 • vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými Prevádzkovateľ sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;
 • vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.

 

4      právny základ spracúvania osobných údajov

4.1        Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov na právnych základoch uvedených v tomto čl. 4 Zásad.

 

4.2        Právny základ súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

4.2.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom realizácie priameho marketingu, zasielania obchodných oznámení všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane elektronických prostriedkov komunikácie (newsletters) vo vzťahu k Užívateľom. Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje Užívateľa v rozsahu: e-mailová adresa.

 

4.2.2          Z odberu newslettrov sa môže Užívateľ kedykoľvek odhlásiť a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu, ktorý Užívateľ od Prevádzkovateľa dostane. Užívateľ môže svoje rozhodnutie odhlásiť sa z odberu oznámiť Prevádzkovateľovi aj e-mailom na [email protected].

 

4.3        Právny základ plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

 

4.3.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom nevyhnutnosti plnenia predmetu Zmluvy, resp. nevyhnutnosti vykonania opatrení pred uzatvorením Zmluvy, vrátane vybavovania a evidencie reklamácii.

 

4.3.2          Poskytnutie osobných údajov Registrovaným užívateľom pri registrácii a vytvorení účtu na Webovom portáli je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie Zmluvy, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže vytvoriť účet a uzatvoriť Zmluvu uzatvoriť.

 

4.3.3          Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje Registrovaného užívateľa v rozsahu (rozsah spracúvaných údajov sa môže meniť v závislosti od konkrétnej Zmluvy): emailová adresa, telefónne číslo, používateľské meno, lokalita, číslo debetnej alebo kreditnej karty, IBAN a ďalšie informácie, ktoré Registrovaný užívateľ uvedie pri uzatváraní Zmluvy.

 

4.4        Právny základ splnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

4.4.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom nevyhnutnosti plnenia svojich zákonných povinností uvedených predovšetkým v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákone č. 595/2003 o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

4.4.2          Poskytnutie osobných údajov Registrovaným užívateľom je nevyhnutnou zákonnou požiadavkou, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže uzatvoriť s Registrovaným užívateľom Zmluvu, resp. v prípade jaj uzatvorenia by si nemohol plniť svoje zákonné povinnosti.

 

4.4.3          Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje a osobné údaje na účely fakturácie v rozsahu uvedenom v čl. 4.3.3 Zásad.

 

4.5        Právny základ oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

 

4.5.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích strán. Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa sú ochrana bezpečnosti a záujmov Užívateľov, ochrana majetku Prevádzkovateľa, obozretné podnikanie Prevádzkovateľa, propagácia služieb, dobrého mena a povesti Prevádzkovateľa.

 

4.5.2          V súvislosti s vyššie uvedenými oprávnenými záujmami Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vedenia evidencie a vybavovania súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými Prevádzkovateľ sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov a zároveň vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty. 

 

4.5.3          Prevádzkovateľ osobitne oznamuje, že oprávneným účelom Prevádzkovateľa a tretích strán je aj spracúvanie osobných údajov v súvislosti s realizáciou priameho marketingu, teda prieskumu trhu a zasielanie obchodných oznámení Registrovaným užívateľom, vykonávanie cieleného marketingu na sociálnych sieťach (napr. prostredníctvom nástrojov spoločnosti Facebook Inc.), zvyšovanie povedomia Prevádzkovateľa a jeho služieb v online priestore vrátane Profilovania, a to všetkými prostriedkami, vrátane elektronických prostriedkov komunikácie. Prieskum trhu zahŕňa vyhodnotenie aktivít Prevádzkovateľa v súvislosti s prevádzkou Webového portálu, údaje o využití zaslaných obchodných oznámení a následné výstupy. Spracúvanie na tomto právnom základe a za týmto účelom prebieha iba v prípade, že medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom bola uzatvorená Zmluva.

 

4.5.4          Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré Registrovaný užívateľ uvedie pri uzatváraní Zmluvy.

 

5      Práva užívateľa ako dotknutej osoby

5.1        Užívateľ si môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom, kedykoľvek uplatniť u Prevádzkovateľa vo forme žiadosti svoje práva uvedené v tomto čl. 5 Zásad. Prevádzkovateľ je v takomto prípade povinný poskytnúť Užívateľovi informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Prevádzkovateľ môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takomto prípade informuje Užívateľa o každom takomto predĺžení do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. 

 

5.2        Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR). Ak sa spracúvajú osobné údaje na právnom základe súhlasu Užívateľa, tak má Užívateľ právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

5.3        Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR). Užívateľ má právo získať potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak má právo získať k týmto osobným údajom prístup. Užívateľ má zároveň právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci týchto Zásad, pričom Prevádzkovateľ tieto Zásady pravidelne aktualizuje.

 

5.4        Právo na opravu (čl. 16 GDPR). Užívateľ má právo na opravu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva, a to bez zbytočného odkladu. Užívateľ má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

5.5        Právo na vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR). Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva, a to bez zbytočného odkladu. Právo na vymazanie však nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR, resp. Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR. V prípade záujmu o vymazanie osobných údajov, mimo prípadov a postupov definovaných zákonmi a týmito podmienkami, Užívateľ môže kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa na emailovej adrese [email protected], telefonicky na +421 948 621 938 alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: REFRESHER Media s. r. o., Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09.

 

5.6        Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR). Užívateľ má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov za podmienok uvedených v čl. 18 GDPR.

 

5.7        Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR). Užívateľ má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak poskytol svojej osobné údaje na základe súhlasu a tieto osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ automatizovanými prostriedkami.

 

5.8        Právo namietať (čl. 21 GDPR). Užívateľ má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na právnom základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na oprávnené účely Prevádzkovateľa alebo tretích strán vrátane namietania proti Profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. Užívateľ má taktiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva na účely priameho marketingu, vrátane Profilovania.

 

5.9        Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane Profilovania (čl. 22 GDPR). Užívateľ má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane Profilovania a ktoré má účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú.

 

5.10     Právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona). Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozpore s GDPR alebo Zákonom. Návrh na začatie konania podľa predchádzajúcej vety sa podáva na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

6      príjemcovia osobných údajov

6.1        Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje Užívateľa aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo medzinárodným organizáciám.

  

6.3        Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Užívateľa predovšetkým nasledovným kategóriám príjemcov:

 • kontrolujúce alebo kontrolované subjekty a ostatné subjekty v horizontálnej alebo vertikálnej hierarchii organizačnej štruktúry Prevádzkovateľa;
 • obchodní partneri Prevádzkovateľa;
 • právni, daňoví, účtovní a IT poradcovia Prevádzkovateľa;
 • subjekty poskytujúce cloudové riešenia a služby a iné subjekty poskytujúce alebo dodávajúce technológie a podporu funkcionality Webového portálu; a
 • subjekty zabezpečujúce marketingové aktivity (vrátane poskytovateľov služieb sociálnych médií pri cielenom marketingu a zvyšovaní povedomia Prevádzkovateľa a jeho služieb v online priestore v rozsahu stanovenom týmito Zásadami), dátovo-analytické aktivity a/alebo archivačné služby pre Prevádzkovateľa.

6.4        Okrem vyššie uvedených kategórií príjemcov Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Užívateľa aj príjemcom, ktorí spracúvajú reklamné a iné cookies. Títo príjemcovia spracúvajú osobné údaje Užívateľa, len ak s tým Užívateľ vyjadrí svoj súhlas, pričom Užívateľ je oprávnený udeliť súhlas aj len niektorým príjemcom a je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

6.5        Prevádzkovateľ môže za odplatu poskytovať tretím stranám niektoré cookies (napr. marketingové cookies ) na účely ich vlastného cieleného marketingu. Takéto cookies sú anonymizované a tretia strana z nich nemôže identifikovať dotknutú osobu.

 

7      POUŽÍVANIE PLATFORIEM SOCIÁLNYCH SIETÍ

7.1        Prevádzkovateľ na komunikáciu s Užívateľom a na propagáciu seba a svojich služieb používa niektoré platformy sociálnych sietí. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva pomocou týchto platforiem rôznymi spôsobmi, a to nasledovne:

 

7.1.1          Stránky (Pages). Osobné údaje Užívateľa používa Prevádzkovateľ, keď Užívateľ uverejňuje obsah alebo s Prevádzkovateľom inak komunikuje na oficiálnych stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku, Instagrame, LinkedIn, Twitteri, TikTok a iných platformách sociálnych sietí. Službu Page Insights pre Facebook, Instagram a LinkedIn používa Prevádzkovateľ aj na zobrazenie štatistických informácií a správ týkajúcich sa interakcií Užívateľa so stránkami, ktoré na týchto platformách spravuje Prevádzkovateľ a ich obsahu. Ak sú tieto interakcie zaznamenané a tvoria súčasť informácií, ku ktorým pristupuje Prevádzkovateľ prostredníctvom týchto služieb Page Insights, Prevádzkovateľ je s príslušnou platformou sociálnej siete spoločný prevádzkovateľ spracúvania.

 

7.1.2          Údaje o udalostiach pre zacielenie reklám. Pri zacielení Užívateľa na sociálnych sieťach môže Prevádzkovateľ použiť aj údaje, ktoré mu poskytne Užívateľ. K zacieleniu „na základe zoznamu“ dochádza tak, že Prevádzkovateľ nahrá už existujúce zoznamy osobných údajov (napr. e-mailové adresy alebo telefónne čísla), aby ich poskytovateľ sociálnych sietí mohol porovnať s informáciami na sociálnej sieti s cieľom vytvorenia cieľovej skupiny na zobrazovanie reklám. V takomto prípade je Prevádzkovateľ s príslušnou platformou sociálnej siete spoločný prevádzkovateľ spracúvania.

 

7.1.3          Vzťah Prevádzkovateľa so spoločnosťami Facebook a LinkedIn. Keďže Prevádzkovateľ je spoločný prevádzkovateľ s týmito platformami pri určitých typoch spracovateľských operácií (t.j. služby Pages vrátane štatistiky stránky a zacielenie na základe zoznamu), uzatvoril s Facebookom a LinkedIn zmluvu. Spoločnosť Facebook, ktorá je spoločným prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa, je Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“). Spoločnosť LinkedIn, ktorá je spoločným prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa, je LinkedIn Ireland Unlimited Company, so sídlom Wilton Place, Dublin 2, Írsko (ďalej len „LinkedIn“). Ďalšie informácie o týchto platformách a ich používaní osobných údajov Užívateľa sú dostupné tu:

 

 

8      Registrácia a prihlasovanie protredníctvom služieb tretích strán

8.1        Registrácia na Webovom portáli je možná aj prostredníctvom prihlasovacích služieb tretích strán. V takom prípade nie je nutná osobitná registrácia na Webovom portáli, a ak si Užívateľ zvolí tento typ registrácie, príslušná tretia strana Prevádzkovateľovi automaticky poskytne osobné údaje Užívateľa v rozsahu nevyhnutnom na registráciu na Webovom portáli Prevádzkovateľovi.

 

8.2        Registrácia podľa čl. 8.1 Zásad je možná prostredníctvom účtov zriadených spoločnosťami Apple Inc., Google LLC a Facebook Inc.

 

9      Doba uchovávania osobných údajov 

9.1        Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Užívateľa po dobu, ktorej dĺžka sa líši v závislosti od kategórie osobných údajov, právneho základu alebo účelu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Užívateľa po dobu:  

 

 • uvedenú vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe nevyhnutnosti plnenia zákonných povinností;
 • trvania Zmluvy alebo predzmluvných vzťahov, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe a za účelom plnenia predmetu Zmluvy;
 • trvania oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích strán; alebo
 • výslovne uvedenú v súhlasu Užívateľa alebo do doby odvolania súhlasu.

 

10    Prenos osobných údajov do tretích krajín

10.1     Prevádzkovateľ môže prenášať osobné údaje Užívateľa do tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín sa Prevádzkovateľ vždy zaväzuje zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany osobných údajov Užívateľa.

 

10.2     Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.

 

11    Osobitné ustanovenia  

11.2     Registrovaný užívateľ môže na Webovom portáli uverejniť a zdieľať rôzne svoje osobné údaje a iný obsah vo forme príspevkov (napr. fotografie), ktoré budú prístupné verejnosti.

 

12    Cookies

12.1     Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve Webového portálu ukladá webový prehliadač v počítači alebo inom zariadení Užívateľa ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies okrem iného umožňujú Webovému portálu rozpoznať zariadenie Užívateľa a zapamätať si určité informácie o jeho reláciách počas pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného webového prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve Webového portálu zlepšujúcimi komfort Užívateľa.

 

12.2     Prevádzkovateľ používa súbory cookies predovšetkým za účelom zabezpečenia bezproblémovej funkčnosti Webového portálu a za účelom zlepšenia poskytovania svojich služieb na Webovom portáli a zážitku Užívateľa z prezerania Webového portálu. Na tieto účely používa Prevádzkovateľ súbory cookies tretích strán.

 

12.3     Právnym základom na spracovanie osobných údajov Užívateľa prostredníctvom cookies je súhlas Užívateľa. Udelený súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať, a to priamo na Webovom portáli alebo aj na  stránkach http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu.

 

12.4     Užívateľ môže vo svojom webovom prehliadači cookies blokovať, prípadne si vymazať cookies zo svojho zariadenia. V prípade blokovania všetkých cookies Užívateľom nemusí Webový portál pre Užívateľa fungovať správne, prípadne niektoré funkcie Webového portálu nemusia byť vôbec prístupné.

 

13    Záverečné ustanovenia 

13.1     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad (predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien), a to bez súhlasu Užívateľa. V takom prípade Prevádzkovateľ zverejní nové úplné znenie Zásad na Webovom portáli, ktoré v plnej miere nahrádza predchádzajúcu verziu Zásad, a ktoré je účinné od dátumu účinnosti uvedeného v novej verzii Zásad, nie však skôr ako 14 dní po dni zverejnenia novej verzie Zásad (ďalej len „Deň účinnosti“). 

 

13.2     Ak Užívateľ pokračuje vo využívaní Webového portálu a jeho služieb aj po Dni účinnosti, tak s novým znením Zásad bez výhrad súhlasí.

 

13.3     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad Užívateľ môže kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa na emailovej adrese [email protected], telefonicky na +421 948 621 938 alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: REFRESHER Media s. r. o., Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09.

 

13.4     Tieto Zásady boli vypracované dňa 24.10.2022.