Odporúčame zapnúť browser notifikácie, ak budeš prihlásený na Refresher s týmto zariadením.
Späť na úvod

Obchodné podmienky pre REFRESHER Plus

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU REFRESHER+

I Úvodné ustanovenia

1.1 Účelom obchodných podmienok pre službu REFRESHER+ (ďalej len „podmienky“) je definovanie vzájomných práv a povinností poskytovateľa služby a zákazníka.

1.2 Spoločnosť REFRESHER Media, s.r.o., so sídlom Bratislavská 66/82, 93101, Šamorín IČO: 50676946 (ďalej len „poskytovateľ“ ) prevádzkuje systém predplatného, informačno-komunikačných technológií, ktorý umožňuje predplatiť službu REFRESHER+ a využívať benefity spojené so službou (ďalej len “systém”). Benefity služby predstavujú prístup ku spoplatnenému obsahu na refresher.sk a refresher.cz, po zaplatený poplatku a splnení prerekvizít definovaných v týchto podmienkach. Prevádzkovateľom stránky a spracovateľom osobných údajov je REFRESHER, s.r.o., so sídlom so sídlom Bratislavská 66/82, 93101, Šamorín, Slovensko. IČO: 46930582

1.3 Tieto podmienky predstavujú návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) určený zákazníkovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na stránke www.refresher.sk a www.refresher.cz a prijatím podmienok poskytovania služieb kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile alebo prihlasovací link v e-maile existujúceho užívateľa, prípadne vykonaním platby v prípade v momente vykonania platby prihláseného užívateľa prijme zákazník návrh poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi poskytovateľom a zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto podmienok (ďalej len „zmluva“).

 

II Ceny a poplatky poskytovanie služieb

2.1 Za poskytovanie služieb (za prístup ku spoplatnenému obsahu) za preddefinované časové obdobie (predplatné obdobie) je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok (predplatné) stanovený na podstránke REFRESHER.sk/plus, REFRESHER.cz/plus.. Všetky poplatky a ceny sú stanovené v Euro vrátane DPH.

2.2 Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom preddefinovanej platobnej brány a využitím kreditných a debetných kariet, služby PayPal alebo iným spôsobom umožneným poskytovateľom.

2.3 Zákazníkovi sú služby poskytované po zaevidovaní poplatku v systéme platobnej brány alebo po pripísaní poplatku na bankový účet poskytovateľa.

2.4 Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.

2.5 Po zaplatení poplatku v zmysle tohto článku budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia (v zmysle cenníka) a v časovo neobmedzenom rozsahu. Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby.

2.6 Zákazník je oprávnený si na základe osobitnej žiadosti doručenej poskytovateľovi vyžiadať zaslanie elektronickej faktúry, ktorá sa inak nezasiela.

2.7 Zákazník súhlasí s platbou formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu zákazníka poskytovateľom, ktoré si môže kedykoľvek zrušiť v nastaveniach svojho účtu. Zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať.

2.8 V prípade platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia.

2.9 Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby.

 

III Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1 Poskytovateľ poskytuje služby s tým, že negarantuje neobmedzenú dostupnosť systému a služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Poskytovateľ negarantuje objem a frekvenciu obsahu a služieb poskytovaným v rámci služby REFRESHER+.

 

3.2 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne podľa pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup užívateľa do systému a ukončiť alebo prerušiť prístup, v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatné služby na jedny prihlasovacie údaje viacero osôb.

3.4 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností zákazníka ukončiť túto zmluvu okamžitým odstúpením, a to doručením e-mailu zákazníkovi

 

IV Práva a povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) právo na poskytovanie služby (t.j. prístup k spoplatnenému obsahu) počas príslušného predplateného obdobia.

4.2 Jeden užívateľský účet môže využívať len jeden zákazník. Údaje a predplatné sú neprenosné. Zákazník je povinný prihlasovacie údaje chrániť a brániť pred zneužitím.

4.3 Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa ods. 2.4 vyššie, teda pre uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

4.4 Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Prostredníctvom emailu, alebo internej pošty na refresher.sk/chat.

4.5 Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu odstúpením ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu alebo zrušením predplatného, prístupu na ďalšie obdobie.

V Podmienky a spôsob reklamácie

5.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

5.2 Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese plus@refresher.sk a plus@refresher.cz. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

5.3 Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

5.4 Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.5 V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s ods. 5.3 opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád prístup k spoplatnenému obsahu systému). O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

5.6 Pokiaľ užívateľ, zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.7 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.8 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V Osobné údaje

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu: Podmienky spracovania osobných údajov.

 

VI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1 V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.

Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

2 Vzťahy poskytovateľa a zákazníka, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť zákazníka), najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

3 Tieto podmienky je poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo zverejnením zmeny podmienok na stránke refresher.sk. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude zákazník súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.

4 Kontaktné údaje poskytovateľa/vydavateľa sú uvedené na stránke onas.refresher.sk, onas.refresher.cz, dostupne priamo z refresher.sk a refresher.cz.

5 Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok sú aj ich prílohy a dodatočné samostatné časti podmienok, týkajúce sa napr. cookies a pod.

6 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2018.