Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Späť na úvod

Obchodné podmienky pre REFRESHER Plus

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU REFRESHER+

 

  1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Spoločnosť REFRESHER Media, s.r.o. Prievozska 14, 82109, Bratislava IČO: 50676946 DIČ: 2120432754 IČ DPH: SK2120432754 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Refresher“) prevádzkuje systém predplatného informačno-komunikačných technológií, ktorý umožňuje predplatiť Užívateľovi službu REFRESHER+ (ďalej len „Služba“ alebo „REFRESHER +“) a využívať benefity spojené so Službou. Služba je dostupná len pre fyzické osoby.

 

1.2 Benefity Služby predstavujú prístup ku spoplatnenému elektronickému obsahu na internetových stránkach refresher.sk a refresher.cz (ďalej len „Stránky“), neobmedzený prístup k článkom, a to bez zobrazovania reklám, možnosť odomykať obsah verejnosti neprístupný pre osoby určené Užívateľom, možnosť ovplyvňovať smerovanie Stránok, prístup k uzavretej facebookovej skupine, benefity od partnerov Prevádzkovateľa (obchodné podmienky benefitov od partnerov Prevádzkovateľa sú predmetom samostatnej časti Podmienok) a ďalšie, a to všetko po zaplatení predplatného a splnení podmienok definovaných v týchto podmienkach.

 

1.3 Tieto podmienky predstavujú návrh Prevádzkovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) určený Užívateľovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na Stránkach a prijatím podmienok poskytovania Služby kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile alebo prihlasovací link v e-maile existujúceho Užívateľa prijme Užívateľ návrh Prevádzkovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní Služby v zmysle týchto podmienok (ďalej aj ako „zmluva“).

 

1.4 Na práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa a vzťahy medzi nimi sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Podmienok pre používateľov webovej stránky (Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky) uverejnené na Stránkach Prevádzkovateľa (ďalej len „Podmienky“).

 

1.5 Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok sú aj prílohy a dodatočné samostatné časti Podmienok, týkajúce sa napr. ochrany osobných údajov, cookies a pod.

 

  1. Služba a predplatné, skúšobné obdobie

 

2.1 Užívateľ je oprávnený používať Službu bezplatne počas skúšobného obdobia, ktoré trvá 7 kalendárnych dní (ďalej len „Skúšobné obdobie“) a začína plynúť momentom začatia poskytovania Služby, sprístupnenej Užívateľovi prostredníctvom užívateľského účtu Užívateľa na Stránkach, ktorý je vytvorený najneskôr do 24 hodín po zadaní požadovaných registračných údajov Užívateľa na Stránkach a prijatím podmienok poskytovania Služby zo strany Užívateľa v prípade, ak je možnosť skúšobného týždňa označená "Skúšobný týždeň" dostupná na výber na podstránke refresher.sk/plus. 

 

2.2 Užívateľ je oprávnený používať Službu počas najviac jedného Skúšobného obdobia. Počas Skúšobného obdobia Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľovi benefity spojené so Službou.

 

2.3 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek počas Skúšobného obdobia ukončiť používanie Služby bez toho, že by musel platiť akýkoľvek poplatok za ukončenie poskytovania Služby. Užívateľ je oprávnený oznámiť Prevádzkovateľovi svoj zámer nepokračovať v používaní Služby počas Skúšobného obdobia odoslaním vyplneného formuláru na Stránkach Prevádzkovateľa.   

 

2.4 Ak Užívateľ pokračuje v používaní Služby po skončení Skúšobného obdobia, používanie Služby je automaticky zmenené na predplatenú Službu, pričom Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi predplatné za 1 mesiac vo výške uvedenej na Stránkach Prevádzkovateľa.  V prípade používania Služby Užívateľom po skončení Skúšobného obdobia je predplatné za 1 mesiac automaticky odpísané z bankového účtu Užívateľa Prevádzkovateľom bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany Užívateľa.

 

2.5 Prevádzkovateľ je povinný informovať Užívateľa dva (2) kalendárne dni pred skončením Skúšobného obdobia prostredníctvom elektronickej správy zaslanej do užívateľského účtu Užívateľa na Stránkach, o zaslaní ktorej dostane Užívateľ notifikačnú elektronickú správu na e-mailovú adresu Užívateľa, že v prípade pokračovania používania Služby po skončení Skúšobného obdobia bude používanie Služby automaticky zmenené na predplatenú Službu s mesačnou periodicitou platieb predplatného a Užívateľ bude povinný platiť Prevádzkovateľovi mesačné predplatné vo výške uvedenej na Stránkach Prevádzkovateľa. Správa môže byť zaslaná aj ako samostatný e-mail na emailovú adresu Užívateľa priradenú k účtu, cez ktorý došlo ku registrácii a platbe za predplatné.

 

2.6 Za poskytovanie Služby za príslušné časové obdobie (predplatené obdobie) je Užívateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu (predplatné) uvedenú na Stránkach Prevádzkovateľa. Predplatné je uvedené v mene EUR vrátane DPH pre domenu refresher.sk a v mene CZK bez DPH s prenesenou daňovou povinnosťou pre domenu refresher.cz.

 

2.7 Predplatné môže byť uhradené prostredníctvom preddefinovanej platobnej brány využitím platobných alebo kreditných kariet, služby PayPal, alebo iným spôsobom umožneným Prevádzkovateľom uvedeným na jeho Stránkach.  V prípade platby prostredníctvom SMS platieb je služba zabezpečovaná spoločnosťou A SMS s.r.o., so sídlom Šulekova ul. č. 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B.  Podporovaní operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a.s. (4ka). 

 

2.8 Služba je Užívateľovi sprístupnená najneskôr do 24 hodín po pripísaní predplatného na bankový účet Prevádzkovateľa alebo po zaevidovaní platby predplatného v systéme platobnej brány. Prvé predplatené obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania Služby.

 

2.9 Užívateľ je považovaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie Služby. V takom prípade je Užívateľovi po zaplatení predplatného doručená elektronická faktúra na jeho registračný e-mail, s čím Užívateľ súhlasí. V prípade neposkytnutia uvedených údajov v uvedenej lehote nie je Užívateľ považovaný za zdaniteľnú osobu a Prevádzkovateľ za platenú Službu nie je povinný vyhotoviť Užívateľovi podľa 71 ods. 1 zákona o DPH faktúru.

 

2.10 Po zaplatení predplatného bude Služba poskytovaná Užívateľovi počas celého predplateného obdobia. Užívateľ nie je povinný predplatenú Službu využívať, avšak Prevádzkovateľ má nárok na celé predplatné bez ohľadu na to, či Užívateľ počas predplateného obdobia skutočne využíval Službu a bez ohľadu na rozsah využívania Služby.

 

2.11 Užívateľ je oprávnený využívať Službu z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie Stránok.

 

2.12 Užívateľ súhlasí s automatickým platením predplatného spočívajúceho v automatickom odpísaní predplatného z účtu Užívateľa Prevádzkovateľom, bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany Užívateľa, a to na dobu neurčitú. Užívateľ tento spôsob platenia môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť v rámci svojho účtu na Stránkach. Frekvencia automatického platenia predplatného bude zhodná s predplateným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom Prevádzkovateľa uvedeným na Stránkach. V prípade automatického platenia predplatného Užívateľ súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania Služby vždy na predplatené obdobie za predplatné uvedené v cenníku Prevádzkovateľa v čase obnovenia. Opakovaná platba bude strhnutá z platobnej karty alebo inej zadanej platobnej metódy raz mesačne, alebo raz ročne, podľa voľby Užívateľa pri objednávaní predplatného v čiastke, ktorá je uvedená na stránke Refresheru určenej na objednávanie predplatného.

 

2.13 Užívateľ potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy na predplatnom sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania Služby.

 

  1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 

3.1 Prevádzkovateľ bude poskytovať Užívateľovi Službu „tak ako je“, pričom vzhľadom na povahu internetu negarantuje neobmedzenú dostupnosť Služby. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej Službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia Užívateľa.

 

3.2 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne určitú časť Služby prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu Služby, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa.

 

3.3 Prevádzkovateľ nezaručuje Užívateľovi rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah a rozsah Služby meniť alebo dopĺňať.

 

3.4 Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup Užívateľa k Službe a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie Služby, ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatenú Službu používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov tohto Užívateľa viac osôb.

 

3.5 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností Užívateľa ukončiť túto zmluvu okamžitým odstúpením, a to doručením e-mailu Užívateľovi.

 

  1. Práva a povinnosti Užívateľa, odstúpenie od zmluvy

 

4.1 Jeden užívateľský účet môže využívať len jeden Užívateľ. Poskytovanie Služby je prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov oprávnený využívať výlučne konkrétny Užívateľ, ktorému boli poskytnuté Prevádzkovateľom. Individuálne prihlasovacie údaje sú neprenosné a viažu sa k jedinému Užívateľovi, ktorý je povinný ich chrániť, neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe, ani nezverejniť, neumožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou a zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.

 

4.2 Užívateľ zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah a údaje ním poskytnuté, zverejnené alebo vložené v rámci využívania predplatenej Služby.

 

4.3 Užívateľ si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby ešte pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a týchto podmienok.

 

4.4 Komunikácia Užívateľa s Prevádzkovateľom bude realizovaná výlučne v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailu alebo internej pošty na Stránkach.

 

  1. Reklamačný poriadok

 

5.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Službu bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na jej povahu, účel, odmenu za jej poskytovanie a podmienky jej používania.

 

5.2 Užívateľ je oprávnený reklamovať vady Služby u Prevádzkovateľa v lehote do 14 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] alebo [email protected]. V reklamácii je Užívateľ povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla.

 

5.3 Reklamácia Užívateľa sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k prerušeniu poskytovania Služby na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

 

5.4 Prevádzkovateľ doručí Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

5.5 V prípade, ak je reklamácia Užívateľa opodstatnená, Prevádzkovateľ mu poskytne zľavu formou predĺženia poskytovania Služby o dobu, počas ktorej mu Služba nebola poskytovaná. O vybavení reklamácie informuje Prevádzkovateľ Užívateľa.

 

5.6 Ak Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamáce alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, takýto Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Užívateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Užívateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  1. Záverečné ustanovenia

 

6.1 V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a Prevádzkovateľ sa zaväzuje nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania.

 

6.2 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa, je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27.

 

6.3 Vzťahy Prevádzkovateľa a Užívateľa, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach, sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť Užívateľa), s vylúčením kolíznych noriem.

 

6.4 Tieto podmienky (vrátane cenníka) je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný Prevádzkovateľ informovať Užívateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 14 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo do užívateľského účtu Užívateľa na Stránkach alebo zverejnením zmeny podmienok na Stránkach. Pokiaľ so zmenou podmienok Užívateľ nesúhlasí, je oprávnený v lehote 14 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi, a to s účinnosťou vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok Užívateľ súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.

 

6.5 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa (telefónne číslo, e-mailová adresa) sú uvedené na Stránkach (onas.refresher.sk, onas.refresher.cz), prípadné sťažnosti alebo podnety nám môžete adresovať na uvedené adresy.

 

6.6 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.03.2019.

 

Aktuálne znenie podmienok je platné a účinné od 28.10.2020.Zapni upozornenia a už ti nič neujde!

Chceš vedieť čo sa deje a mať prehľad? Dostávaj upozornenia o najhorúcejších správach na Refresheri.

(Príklady: Horel Notre Dame, Zomrel Mac Miller, Trailer na Avengerov)
(Príklady: Sagan skončil prvý, Nový zákon s vplyvom na moderných ľudí, Dnes nás čaká zatmenie slnka)
Ak chceš, aby sme ti poslali takmer všetky novinky, vyber túto možnosť.