Odporúčame zapnúť browser notifikácie, ak budeš prihlásený na Refresher s týmto zariadením.
Späť na úvod

Obchodné podmienky a pravidlá používania fitcult

1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky Fitcult.sk, Fitcult.cz, Fitcult.com (ďalej len Fitcult) je: REFRESHER, s.r.o., sídlo: Bratislavská 66/82, 931 01 Šamorín, IČO: 46 930 582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30922/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“, "Refresher"). Poskytovateľom služieb poradenstva “Fitcult služby” je REFRESHER Zóna, s.r.o. Bratislavská 66/82, 93101, Šamorín, IČO: 47946369, DIČ: 2024158851 – Na základe voľnej živnosti: „činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“ v rámci ktorej sa vykonáva aj „poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy“ (číslo 7001 v zozname voľných živností);

 

 

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku, a/alebo ktorá si zakúpi a/alebo používa služby na Fitculte, alebo sprostredkované od prevádzkovateľa stranký smerom ku poskytovateľovi služieb cez Fitcult.Fitcult (ďalej len „Užívateľ“).

 

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka Fitcult je verejné internetová stránka dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tejto webovej lokality, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach Fitcult. 2.3 Aby Užívateľ mohol webovú stránku Fitcult využívať alebo služby poskytované na webovej stránke FItcult, musí najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidla a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie túto Službu využívať.

 

3 Služby a pordanestvo poskytované na stránke

3.1 Zakúpením Fitcult služby a schválením pravidiel a podmienok používania služieb na Fitculte beriem na vedomie, že - Fitcult predkladá užívateľom informácie a postupy, ktoré sú podložené overenými výskumami a ku jednotlivým odporúčaniam dokáže doložiť relevatné zdroje, odkazy, výskumy a štúdie, no poradenstvo vychádza výlučne z údajov a vstupných informácií poskytnutých užívateľmi bez verifikácie ich správnosti, pravdivosti, úplnosti, aktuálnosti. Preto je dôležité, aby užívatelia predkladali čo najviac a čo najdetailnejšie pravdivé informácie. - Poradenstvo má odporúčací charakter - Za realizáciu rád, odporúčaní, receptov a pod. a za dôsledky zodpovedajú výlučne užívateľ a zbavuje zodpovednosti prevádzkovateľa stránky a služby v prípade zranení vzniknutých počas vykonávania tréningových plánov - Užívateľ sa bude riadiť radami, postupmi a odporúčaniami, rozhoduje výlučne užívateľ sám, dobrovoľne, na základe vlastného uváženia podľa svojho zdravotného stavu (fyzického a psychického), svojich schopností a možností; užívateľ nie je povinný akceptovať odporúčania a riadiť sa nimi; - poradenstvo nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ani nenahrádza poskytovanie zdravotnej starostlivosti; poradenstvo je určené pre osoby bez zdravotných indispozícií; - poradenstvo je poskytované so všetkou náležitou starostlivosťou, avšak nepreberá sa zodpovednosť za žiadne škody (materiálne, imateriálne), ani ujmy (osobné, zdravotné), ktoré vzniknú v súvislosti s poradenstvom, vyplývajúce z realizácie odporúčaní, dodržiavania stravovacieho programu (jedálnička) a tréningového plánu; zodpovednosť za všetky riziká znáša výlučne užívateľ; - Užívateľ berie na vedomie, že sluźby poskytované na stránke nie su služby medického charakteru, nepochádzajú od licencovaných dietológov alebo licencovaných nutričných špecialistov.

 

4 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

 

4.1 Registrácia a objednávka na webovej stránke Fitcult je dobrovoľná. 

 

4.2 Prevádzkovateľ stránky organizuje na webovej stránke súťaže o vecné ceny, do ktorých sa môžu Užívatelia prihlásiť a dobrovoľne poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ), telefónne číslo. V prípade, ak Užívateľ, ktorý sa prihlásil do súťaže realizovanej Prevádzkovateľom nedosiahol vek 15 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu takéhoto Užívateľa, ktorý sa považuje za daný vyznačením súhlasu vo formulári na odosielanie súťaží alebo písomne vyjadrený súhlas. Takto získané osobné údaje Prevádzkovateľ použije na účely spojené s organizáciou súťaže, a to najmä na zabezpečenie administratívy spojenej s organizovaním súťaže, za účelom skontaktovania a odovzdania/odoslania vecnej ceny Užívateľovi – výhercovi súťaže (pre účely poštového styku), prípadne za účelom ponuky v možnom pokračovaní súťaže v ďalšom kole a za účelom zasielania reklamných e-mailov na Užívateľom poskytnutú e-mailovú adresu. 

 

4.3 Prevádzkovateľ stránky spracúva Užívateľom dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, a to meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. výlučne za účelom organizovania súťaží na webovej stránke (viď vyššie) a zasielania reklamných e-mailov. Užívateľ vyznačením súhlasu vo formulári na to určenom, dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol Prevádzkovateľovi v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo na účely vytvárania databázy pre účely a potreby súťaží organizovaných Prevádzkovateľom stránky na jeho webovej stránke Fitcult a zároveň dáva výslovný súhlas na poskytnutie osobných údajov pre účely poštového styku a doručovateľskej/kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia vecnej ceny zo súťaže a výslovný súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vydlisko (mesto/obec) na webovej stránke v súvislosti so zverejnením víťaza súťaže a výhercu vecnej ceny. Užívateľ dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a v zymsle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách výslovný súhlas Prevádzkovateľovi so zasielaním reklamných e-mailov elektronickou poštou na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol. Užívateľ dáva súhlasy na dobu neurčitú, po dobu trvania spracúvania osobných údajov na uvedené účely. Užívateľ vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov. Oba súhlasy môže Užívateľ kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu osobneudaje@refresher.sk. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvané osobné údaje neposkytuje žiadnej tretej strane mimo udelený súhlas a nesprístupňuje žiadnemu príjemcovi.

 

4.4 Užívatelia prehlasujú, že sú oboznámení so skutočnosťami uvedenými v ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) zákona poučení o svojich právach a ich ochrane v zmysle ust. § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z. z. v nasledovnom rozsahu: § 28 Kompletné Práva dotknutej osoby (zobraziť).

 

5 Užívateľský obsah

5.1 Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu. 

 

5.2 Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom od užívateľov.

 

5.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.  5.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi.

 

6 Duševné vlastníctvo/autorské práva

6.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka refresher.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv. 6.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov vo fóre refresher.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.   6.3 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená: • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít. • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít. • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia. • v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majitela autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.  

 

7 Porušenie autorských práv, alebo iných práv  

7.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na admin@refresher.sk a bezodkladne napravíme chybu niektorého z našich registrovaných Užívateľov, ktorí ale akýkoľvek obsah pridávajú doborovľne a pod vlastným menom bez koordinácie a priameho vedomia Prevádzkovateľa.  

 

8 Obsah na našich serveroch

8.1 Portál refresher.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojami prevádzkovateľa portálu refresher.sk a refresher.cz.  

8,2 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.  

 

9 Odkazy

9.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu. 

 

9.2 Refresher nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

 

10 Práva a povinnosti užívateľa

10.1 Užívateľ berie na vedomie, že na refresher.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:

- Propagovať násielie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,  národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

- Odosielať príspevky s erotickým obsahom, 

- Propagovať detskú pronografiu, 

- Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov, 

- Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,  - Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlié správy o treťom subjekte.  

 

11 Práva a povinnsoti Prevádzkovateľa

11.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi. 

 

11.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvedneých na webovej stránke. 

 

11.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.  12 Odstúpenie od zmluvy Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7 písm. l) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo na odstúpenie od zmluvy nakoľko sa jedná o vyhotovenie elektronickej služby na mieru.

 

13 Objednávka

Kupujúci pri odosielaní objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.  

 

14 Zmena pravidiel

14.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

 

14.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 09. 2016